PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie jautājumi

SIA “VALTEG” ir autoriepu, disku pārdošanas, maiņas, utilizācijas un ar to saistīto pakalpojumu uzņēmums, kas galvenokārt apstrādā klientu, sadarbības partneru darbinieku, kā arī savu darbinieku personas datus.

SIA “VALTEG”, reģistrācijas numurs:41203033715, juridiskā adrese: Talsu nov., Talsi, Andreja Pumpura iela 8-24, LV-3201 (turpmāk – VALTEG), kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija:e-pasta adrese: info@talsuriepas.lv.

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā VALTEG apstrādā fizisko personu datus, gan uzņēmumā, gan interneta vietnē www.talsuriepas.lv (turpmāk – Interneta vietne) un informē par VALTEG veikto personas datu apstrādi.

2. Personas datu apstrādes posmi un mērķi

VALTEG pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi Interneta vietnē – uz piekrišanas pamata vai līguma noslēgšanas un tā izpildes mērķiem.

VALTEG apstrādā personas datus uz dažādiem tiesiskajiem pamatiem (atkarībā no personas datu apstrādes mērķa), piemēram:

 • datu subjekta piekrišanai;
 • sagatavošanās pārdošanas līguma noslēgšanai, noslēgšana vai līguma izpildes mērķiem;
 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei;
 • VALTEG leģitīmās intereses nodrošināšanai.

Informācija par VALTEG personas datus apstrādes mērķiem, personas datu kategorijām un apstrādes tiesisko pamatu:

Personas datu apstrādes mērķis Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Interneta vietnē iesūtīto personas datu apstrāde piegādes darījuma noformēšanai un izpildei. Lai noformētu, apstrādātu no interneta veikala pasūtīto preču piegādes darījumu un to izpildītu, VALTEG ir nepieciešams Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefons, kā arī Jūsu izvēles gadījumā piegādes adrese. Personas datu apstrāde nepieciešama pārziņa līguma izpildei saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktu.
Saziņa ar klientu piegādes darījuma izpildei. VALTEG pirms piegādes var sazināties ar Jums, lai pabeigtu darījuma noformēšanu vai nodotu informāciju piegādes uzņēmumiem. Personas datu apstrāde nepieciešama pārziņa līguma izpildei saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktu.
Juridisko personu, kā sadarbības partneru darbinieku personas datu uzkrāšana Juridiska persona var iesniegt sava darbinieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai sazinātos par pasūtījuma noformēšanu un izpildi interneta vietnē, vai nosūtot tiešu epastu VALTEG. Personas datu apstrāde nepieciešama pārziņa leģitīmā interese saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.
Komunikācija ar klientu Lai sniegtu atbildes uz ar VALTEG kontakta formas starpniecību iesūtītajiem jautājumiem, nepieciešams personas vārds, e-pasta adreses un jautājuma formulējums. Personas datu apstrāde nepieciešama pārziņa leģitīmā interese saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, kā arī apstrāde notiek uz datu subjekta piekrišanas pamata.
Grāmatvedības uzskaite Ja persona apmaksā darījumu, vai ierodas un veic preču apmaksu klātienē, grāmatvedības ietvaros var tikt apstrādāti personas identitātes un maksājuma dati. Personas datu apstrāde nepieciešana likumā noteiktā pienākuma izpildei saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunktu.
Preču atgriešanas noformēšana Ja persona vēlas atdot nopirkto preci atbilstoši atteikuma tiesībām, vai, atgriest preci pēc konstatētiem trūkumiem, VALTEG saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams iegūt personas vārds, uzvārds, personas kods, preces nosaukums, kods. Personas datu apstrāde nepieciešana likumā noteiktā pienākuma izpildei saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunktu.

Ja klients ierodas VALTEG pakalpojumu sniegšanas vietā personīgi, pie ieejas VALTEG apkalpošanas stendā tiek veikta video novērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

3. Personas datu glabāšanas ilgums

VALTEG glabā personas datus atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • VALTEG pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • VALTEG ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • VALTEG ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

VALTEG neglabā pasūtījumu datus ilgāk, kā trīs gadus, no preču piegādes datuma.

Gadījumā, ja persona pieteikto pasūtījumu vairs nevēlas turpināt, šādu iesūtītā pasūtījuma informāciju VALTEG izdzēš pēc pasūtījuma atteikuma saņemšanas.

Video ieraksti tiek saglabāti 30 dienas no ieraksta brīža.

4. VALTEG klienta personas datu saņēmēji

VALTEG klienta personas datiem var būt piekļuve VALTEG darbiniekiem, apstrādātājiem, apakšuzņēmējiem.VALTEG var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu, tai skaitā interneta mājas lapas uzturēšanas un funkcionēšanas mērķiem.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

5. VALTEG klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem, citas datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt savu datu apkojomu, kuru VALTEG par Jums apstrādā.

Jums turpmāk minētajos gadījumos ir vēl citas šādas tiesības:

 • Tiesība pieprasīt savu personas datu dzēšanu
  Piemēram, personas datu dzēšanas lūgums tiek izpildīts tikai tad, ja personas datu apstrādei ir beidzies glabāšanas termiņš, vai tos nav pamata apstrādāt.
 • Tiesība uz personas datu apstrādes ierobežošanu
  Jūs varat lūgt ierobežot personas datu apstrādi uz noteiktu laiku, kamēr tiek izskatīts jautājums saistībā ar Jūsu personas datiem. Piemēram, Jūs vēlaties iebilst pret personas datu apstrādi, bet uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts lūguma pamats, personas dati netiek dzēsti.
 • Tiesība iebilst pret personas datu apstrādi
  Lūgums pārtraukt personas datu apstrādi noteiktam mērķim tiek izpildīts, ja personas datu apstrādes mērķis ir leģitīmā interese un VALTEG intereses nav svarīgākas par Jūsu tiesībām uz datu aizsardzību.
 • Tiesība lūgt savu personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem
  Ja Jūsi sniegtie personas dati ir kļūdaini, lūgums labot savus personas datus tiks izpildīts, ja VALTEG ir iespēja pārliecināties par pareizajiem personas datiem.

Saņemot attiecīgu lūgumu, mēs sniegsim atbildi par Jūsu tiesībām.
Lai saņemtu informāciju par saviem personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, Jums pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts SIA “VALTEG” un nosūtīts (iesniegts) pārziņa juridiskajā adresē. Atbilde tiks nosūtīta ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts SIA “VALTEG” un nosūtīts uz e-pasta adresi: info@talsuriepas.lv. Atbilde elektroniski tiek sniegta tikai tad, ja Jūs esat ir norādījis/-usi savu e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt atbildi pašā iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Atbildi var saņemt arī klātienē VALTEG birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), iepriekš vienojoties.
Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama: info@talsuriepas.lv.
Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

6. Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 11.oktobra.
VALTEG ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā Privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē: www.talsuriepas.lv.